jFontSize
A- A A+


Prawa i warunki korzystania

 1. Biblioteka szkolna służy wszystkim uczniom, nauczycielom  i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy szkoły na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. Słuchacze Liceum dla Dorosłych na podstawie wpisu do dziennika i okazania dowodu osobistego.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  • wypożyczając je do domu ( lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
  • czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny, czasopisma),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach ( komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela).

 5. Każdy czytelnik obowiązany jest zaznajomić się  z regulaminem wypożyczalni  i z godzinami udostępniania zbiorów.
 6. Okrycia wierzchnie należy zostawić  w szatni. 
 7. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych. 
 8. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek,  w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz, okres wypożyczenia – 2 tygodnie.
 9. Na prośbę czytelnika biblioteka może przedłużyć termin zwrotu o następne 2 tygodnie.
 10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. 
 11. Czytelnik ma dostęp do książek  i czasopism znajdujących się na regałach otwartych.
 12. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.  
 13. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie  i uszkodzenie wypożyczonych książek. Kto zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą (ten sam rok wydania, to samo wydawnictwo i cena) lub inną o wartości wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. 
 14. Przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę) wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone. 
 15. Czytelnicy opuszczający szkołę ( uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 16. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 17. W bibliotece (a zwłaszcza czytelni) obowiązuje cisza.REGULAMIN KORZYSTANIA Z SCI

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły  w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji  w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych. 
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przy stanowisku komputerowym może pracować jedna osoby, za zgodą nauczyciela bibliotekarza, dwie lub więcej.
 5. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). 
 6. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych  w Internecie.
 7. Wykorzystywanie komputerów w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne tylko w przypadku wolnych stanowisk.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów  i dokonywania zmian  w już istniejącym oprogramowaniu.
 9. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza. 
 10. Można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście. 
 11. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów  czas pracy przy nich będzie ograniczony.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości  w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. 
 13. Należy zachowywać się tak, aby umożliwić innym pracę w ciszy i skupieniu. 
 14. Za ewidentne łamanie Regulaminu SCI uczeń może otrzymać zakaz korzystania z SCI.